Regulamin sklepu internetowego - Mateusz Ferfecki

DEFINICJE:

 1. SPRZEDAWCA – firma Matezun Mateusz Ferfecki z siedzibą w Krzeszowicach, przy ul. K. Wyki 4/2. NIP: 6793172577, REGON: 6793172577
 2. SKLEP – serwis internetowy działający pod adresem www.mateuszferfecki.pl
 3. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu za pośrednictwem SKLEPU
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 5. URZĄDZENIE – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego KUPUJĄCY uzyskuje dostęp do SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Za pośrednictwem SKLEPU, SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż usług oraz produktów elektronicznych na rzecz KUPUJĄCEGO.
 2. SPRZEDAWCA podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania SKLEPU. KUPUJĄCY powinien niezwłocznie poinformować SPRZEDAWCĘ o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu SKLEPU.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem SKLEPU oraz do korzystania z usług lub produktów elektronicznych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez KUPUJĄCEGO:
  – dostęp do Internetu (z szybkością minimum 10 Mbps)
  – w przypadku konsultacji internetowej: dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem oraz URZĄDZENIA z dostępem do aplikacji Google Meet lub Zoom
  – w przypadku produktów elektronicznych: przeglądarka plików PDF oraz aktywny adres email
 4. KUPUJĄCY nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

DANE OSOBOWE:

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych, stosujemy odpowiednie warunki techniczne, zapewniające ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mateuszferfecki.pl/polityka-prywatnosci/

ZAWIERANIE UMOWY:

 1. W celu zakupu usługi lub produktu elektronicznego, KUPUJĄCY musi podjąć następujące kroki:
  – wybrać usługę / produkt spośród dostępnych znajdujących się w ofercie SKLEPU,
  – kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia zamówienia i wykonania płatności,
  – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – płatność przelewem bankowym lub u operatora płatności Przelewy24.pl
  – w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce, należy w informacjach dodatkowych podać numer NIP firmy
  – zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności SKLEPU – akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu usługi lub produktu elektronicznego
  – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Następnie KUPUJĄCY zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty za wybrane usługi lub produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, KUPUJĄCY zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą strony zawarły umowę na na dostarczenie usługi lub produktów elektronicznych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli KUPUJĄCY podał numer NIP, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

DOSTAWA PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO:

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez KUPUJĄCEGO, nie później niż w ciągu 48 godziny od dokonania płatności.
 2. Jeżeli zakupiony produkt elektroniczny jest w przedsprzedaży, jego wysyłka nastąpi zgodnie z terminem wskazanym w konkretnej ofercie w SKLEPIE.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

 1. SPRZEDAWCA poucza niniejszym KUPUJĄCEGO, że produkty elektroniczne dostępne w SKLEPIE stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują SPRZEDAWCY.
 2. Każdy sprzedany egzemplarz produktu elektronicznego zawiera cyfrowy znak wodny (imię KUPUJĄCEGO oraz datę zakupu).
 3. Dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez KUPUJĄCEGO bez zgody SPRZEDAWCY stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących SPRZEDAWCY do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

USŁUGA KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH:

 1. Zakupiona usługa konsultacji zostanie potwierdzona KUPUJĄCEMU poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail informacji na temat zakupionej usługi oraz możliwych terminów przeprowadzenia konsultacji.
 2. KUPUJĄCY wybiera odpowiadający mu termin wybierając dostępną datę w kalendarzu podesłanym przez SPRZEDAWCĘ.
 3. W przypadku wyboru opcji odbycia usługi przez komunikator internetowy KUPUJĄCY otrzyma link do połączenia się za pośrednictwem systemu Google Meet.
 4. Wiadomość potwierdzająca, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wysłana KUPUJĄCEMU do 24 godzin po zawarciu umowy.
 5. KUPUJĄCY potwierdza swoją gotowość i dostęp do URZĄDZENIA, Internetu i telefonu umożliwiającego jego połączenie ze SPRZEDAWCĄ, w tym poprzez video-odbieranie obrazu, dźwięku i nadawanie obrazu (kamera) i dźwięku (mikrofon). SPRZEDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione braki u KUPUJĄCEGO w tym zakresie.
 6. Maksymalny czas trwania jednej usługi konsultacji może wynosić 60 (słownie: sześćdziesiąt) minut od momentu nawiązania połączenia lub rozpoczęcia rozmowy SPRZEDAWCY z KUPUJĄCYM.
 7. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY nie może uczestniczyć w konsultacji w ustalonym terminie poinformuje niezwłocznie SPRZEDAWCĘ na adres email mf@matezun.com, ale nie później niż na 12 godzin przed terminem realizacji usługi. Strony dołożą starań, aby ustalić nowy i ostateczny termin dogodny dla Stron.
 8. KUPUJĄCY przyjmuje do wiadomości, że połączenie się przez KUPUJĄCEGO ze SPRZEDAWCĄ za pomocą telefonu, komunikatora internetowego lub rozpoczęcie usługi na żywo jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku wyboru pakietu konsultacji KUPUJĄCY może wykorzystać godziny konsultacji w ciągu 3 miesięcy (90 dni) od momentu dokonania ich zakupu. Po tym czasie pozostałe, niewykorzystane godziny konsultacji przepadają.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. KONSUMENT, który zawarł ze SPRZEDAWCĄ umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez SPRZEDAWCĘ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, KONSUMENT musi poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SPRZEDAWCĘ do 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma od KUPUJĄCEGO.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i odstąpienia od umowy, SPRZEDAWCA zwraca KONSUMENTOWI wszystkie otrzymane od KONSUMENTA płatności niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym SPRZEDAWCA rozpatrzył reklamację pozytywnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw KUPUJĄCEGO będącego jednocześnie KONSUMENTEM przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Regulamin jest dostępny w SKLEPIE pod adresem https://mateuszferfecki.pl/regulamin i obowiązuje od 1 czerwca 2019 r.
 3. Koncepcja SKLEPU, wygląd graficzny oraz bazy danych są̨ własnością̨ SPRZEDAWCY i podlegają̨ ochronie prawnej.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. KUPUJĄCY zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji, informacja na temat zmian zostanie przesłana na podany adres e-mail. KUPUJĄCY jest związany zmianą regulaminu po upływie 14 dni od otrzymania informacji na temat zmiany regulaminu, chyba że w tym czasie poinformował SPRZEDAWCĘ o braku zgody na zmianę regulaminu.
 5. W przypadku, gdy KUPUJĄCY nie wyraża zgody na zmieniony regulamin, może odstąpić od umowy wysyłając oświadczenie na adres mf@matezun.com. Korzystanie przez KUPUJĄCEGO ze SKLEPU po wprowadzeniu zmian i upływie 14 dni od poinformowania KUPUJĄCEGO o zmianach, oznaczać będzie ich akceptację.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.